Щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня

Сайтым итым псоми мы напэм фыщеплъ… Псори Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр Адыгагъэ Актерхэм я биографиехэр Адыгэ актерхэм я биографиехэр Балъкъыз Валерэ Балъкъыз Валерэ Кумахуэ Хужь Кумахуэ Хужь Къэжэр Борис Къэжэр Борис Мысостышхуэ Пщызэбий Мысостышхуэ ПщызэбийДобавил: Милован
Размер: 46.96 Mb
Скачали:49319
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

Бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм — анэм — и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ илъэс м нэ-сащ. Абы щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ гъэм икIи илъэс къэс щэкIуэгъуэм иужьрей тхьэмахуэ махуэм догъэлъапIэ. Анэм и мыхьэнэр армырами зэрылъагэр, абы хуэдэу псэ хьэлэлрэ бзэ IэфIрэ, гу зэIухарэ Iэ щабэрэ Тхьэшхуэм зрита абы къигъэщIахэм зэрахэмытыр хьэкъщ игъащIэми, итIани къэрал унафэкIэ ягъэува а махуэшхуэм иджыри зэ къегъэлъагъуэ жыла- гъуэм и дэтхэнэ цIыхуми я дежкIэ анэм мыхьэнэуэ иIэр, абы гулъытэ хэха зэрыхуэщIыпхъэми аргуэру гу лъыдегъатэ.

Анагъэм пылъ къалэнхэр нэхъ тэмэму зэфIэха хъун папщIэ, ди къэралым щолажьэ социальнэ проект хэхахэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэри анэхэм я пщIэм хэзыгъахъуэщ, анагъэм и лъабжьэр мылъкукIэ щIэзыгъэбыдэщ, абы и къалэнхэр къыщызыгъэпсынщIэщ.


Къущхьэунэ Алексей Къущхьэунэ Алексей Т.

СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

Щомахуэ Амырхъан Щомахуэ Амырхъан Мыкъуэжь Анатолэ Мыкъуэжь Анатолэ Хасэм хэтхэр Батыр Мухьэрбий 1. Тхыгъэхэм къоджэ КIыщокъуэ Алим и усэхэм къоджэ Бывало после такой беседы я еду обратно домой, и глаза мои наполняются слезами от предоставленной возможности, оттого как я чувствую положительные изменения в себе!

Ар къыщемыхъулIэм адэшхуэ-анэшхуэм я деж игъэзэжащ, и хъуэпсапIэр етIанэгъэ зригъэхъулIэну и мураду. И так приятно, что ей в этом доме также кто-то рад, как и я. Дэтхэнэ зы 1уэхугъуэми лъабжьэ хуэхъуам хъуэхъу хужа1эж. Къумыкъу Мэмдухь Къумыкъу Мэмдухь Адыгэ щ1ылъэ, адыгэ уафэ Жи1эм АлиМ жезыгъы1эр уэращ Уэ уи щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня дуней гъэдахэм Щ1эдэ1ум и псэм зэуэ зехъуэж.

ЩоджэнцIыкIу Алий Бжьыхьэ 5.ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Мэшыкъуэ Феня Мэшыкъуэ Феня Нэхъыжьыф1хэу дади, нани, Гуащи, щауи, пщащэ ц1ык1уи — Псори, псори зыгъэдахэр, Зыгъэбжьыф1эр адыгагъэрщ. Къыпхуебжэк1ынкъым ар, ат1э дедэ1уэнщ къык1элъык1уэ усэм.

Я бзэм зегъэужьын,я зэхэщ1ык1ым зегъэубгъун. Iутыж Борис ГуащэIэпэ Ларисэрэ Альбертрэ унагъуэ дахэ яухуащ, я адэ-анэр я щапхъэу.ВОО ДАЁТ БАБА НА КАБАРДИНСКОМ


СКАЧАТЬ ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Абы и зы щапхъэщ Жаннэ и бынхэм псоми яхуэфIыпсрэ екIупсу яхуригъэд адыгэ фащэр — ди лъэпкъ дамыгъэр. Мыкъуэжь Анатолэ Мыкъуэжь Анатолэ Ат1э лъэщ1охьэ, и сэмэгурабгъур зрагъэгъуэт, ф1эхъус ирахри, ит1анэщ щеупщ1ыр.

Хьэтыхъу Эдуард Адыгэ уэрэд Брай Адэлбий Брай АдэлбийЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Къумыкъу Мэмдухь Къумыкъу Мэмдухь ИремыгъущыкI а псынэпс къабзэр — быныпсэм къару яхэзылъхьэр. АбытIэ Хъызыр ДыгъитI Мы усэр уи къуэм уэ пхуеус. Сыт хуэдэ адыгэ хабзэ епхьэл1э хъуну мы 1уэхугъуэм? Бзэм теухуа усэхэр АдыгагъэЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ
ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО


Найдите подходящий для Вас курс. Сыт хуэдэ мыхъумыщ1агъэхэр ищ1а щ1алэ ц1ык1ум? Дзэгъэшынэ шу закъуэ Къанж фыз къызэришар 2


ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Щхьэгъусэ уи1эми бын дапщэ уи1эми песня: 2 комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *